Pumpurs

Pumpurs

esf

Palielinās iespējas skolēnu atbalstam skolā

Mūsu skolā no projekta uzsākšanas līdz 2020./2021. m.g. I semestra noslēgumam īstenoti 124 individuālie atbalsta plāni. Skolēniem ir iespēja saņemt konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, psihologa konsultācijas un arī konsultatīvo atbalstu, kas bieži vien ir veiksmes pamats veiksmīgas skolēnu un skolotāju savstarpējās sadarbības veidošanā.

No pārrunām ar skolēniem:
"Projekts man palīdzēja saprast, ka mācības ir nevis skolotājiem, bet gan man pašam, manai dzīvei, pieredzei! Paldies"
"Patika tieši individuālā sadarbība ar skolotājiem, kas palīdzēja ieraudzīt, kas skolotājs ir cilvēks un viņam rūp, kas ar mani notiek!"

Lai pieteiktos projektam, sazinies ar savu klases audzinātāju vai direktora vietnieci izglītības jomā audzināšanas darbā Simonu Čaupalu, lai pārrunātu nepieciešamo atbalstu.

No šī mācību gada Carnikavas pamatskolā palielinās iespējas skolēnu atbalstam mācību procesā. Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu tiks īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/1/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" - PuMPuRS, lai mazinātu to 5.-9. klases skolēnu skaitu , kuriem ir grūtības mācībās, kas neapmeklē skolu, neapgūst mācību vielu un dažkārt nepabeidz skolu. Projekts veicinās ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.

Skolā tiks veikti pasākumi, kas vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Aicināti skolēnu vecāki informēt skolu par viņuprāt viņa bērnam nepieciešamo atbalstu mācību procesā un aktīvi sadarboties, ja atbalsta nepieciešamība ir saskatīta skolā.

Ko iegūst skolēni? Katram projektā “Pumpurs” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveidos individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai, lai projekta ietvaros sniegtu šādu atbalstu, kā individuālas konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs). Tās būs kompensācijas par ēdināšanu (launags, jo pusdienas mūsu skolā ir bezmaksas), finanšu resursi individuālajiem mācību līdzekļiem un individuālās lietošanas priekšmetiem (ja ģimenei ir maznodrošinātā statuss), metodiskos atbalsta līdzekļus un izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai.

Ko iegūst pedagogi? Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams, profesionālās kompetences pilnveidi, seminārus, supervīzijas, darbnīcas un konferences.

Simona Čaupala