Erasmus+ “Skolas izglītība un attīstība”.

Erasmus+ “Skolas izglītība un attīstība”.

Saskaņā ar Erasmus+ programmas dotācijas līgumu Nr. 2021-1-LV01-KA122-SCH-000014123, Carnikavas pamatskola laika periodā no 2021.gada 1.decembra līdz 2022.gada 31.decembrim īstenoja projektu ar nosaukumu “Skolas izglītība un attīstība”. Projekta ietvaros Carnikavas pamatskolas 6 skolotāji apmeklēja šādus kursus:

 1. “Empowerment in ICT Skills-Making Use of Technology Tools”;
 2. “EDUCATION OUTSIDE THE CLASSROOM– Learning from sites, museums, monuments & nature”;
 3. “CLIL (In English)”;
 4. “Communication, Collaboration, Creativity and Critical Thinking”;
 5. “Emotional Intelligence”;
 6. “EPCY 9.1 English & Project Based Learning Course”.

Kursu īstenošana notika šādās valstīs: Malta, Spānija, Portugāle, Kipra, Kipra, Portugāle.

Pedagogi, kuri piedalījās mobilitātēs, pēc tam aktīvi ar savu pieredzi dalījās ar skolas skolotājiem un citiem interesentiem. Visi skolotāji, kuri piedalījās mobilitātēs, darbojas metodiskajās komisijās, kuras strādā ar dalībnieku izstrādātajiem priekšlikumiem mācību metodiku pilnveidošanā.

Projekta dalībnieku fotogrāfijas un atsauksmes par projekta īstenošanu:

1) Carnikavas pamatskolas direktora vietnieks izglītības jomā informātikā Uldis Lāss:

“Projekta ietvaros apmeklēju kursus “Empowerment in ICT Skills-Making Use of Technology Tools” Maltā. Kursos apguvu šādas jaunākās mācību metodes:

 • Komunikācija izmantojot datoru (CMC - Computer Mediated Communication);
 • Kā izveidot savu mājas lapu - teorija un prakse;
 • Emuāri - to praktiskais pielietojums un apmācību procesa uzlabojuma potenciāls tos izmantojot;
 • Video klipu rediģēšana;
 • Rīki online uzdevumu radīšanā: salīdzināšana, tukšo lauku aizpildīšana, vairāku izvēļu izveide, jauktais teksts;
 • Datora ekrāna tiešraides ierakstīšana;
 • Animētās slaidrādes radīšana;
 • Podkāsti & audio materiālu sagatavošana izmantošanai online nodarbībās;
 • Virtuālās identitātes radīšana - Avatars;
 • Multiplikācijas filmu radīšana apmācību procesa dažādošanai un uzlabošanai;
 • Komandas darbs projektu realizācijā;
 • Spēja mācību procesā ieviest dažādus uz tehnoloģijām balstītus rīkus izglītības nolūkos.

Kursi nodrošināja arī papildus angļu valodas prasmju uzlabošanu. Valodu prasmes uzlabojās nepārtraukti ,sazinoties angļu valodā ar pasniedzējiem un grupas biedriem, plaši izmantojot tīmekļa vietnes un tehnisko vārdu krājumu.

Covid - 19 laikā mācību iestādes un to skolēni strauji tika pārvietoti no klasēm un klātienes nodarbībām uz tiešsaisti ar attālināto apmācību procesu. Šis laiks bija saistīts ar ļoti daudz izaicinājumiem abām mācību procesā iesaistītajām pusēm, un neviena no tām tam nebija īsti gatava. Pozitīvais aspekts bija tāds, ka šis laiks piespieda pārvarēt bailes, apgūt jaunas digitālās prasmes un ieviest tās dzīvē, daudz lietojot kļūdu un eksperimentu metodes. Covid-19 radītie ierobežojumi ir pagātne, tomēr mācīšanās tiešsaistē joprojām ir un būs aktuāla. Tādēļ ir ļoti svarīgi iemācīties lietot tehnoloģijas pareizi, kā arī censties apgūt visas to piedāvātās lietošanas iespējas.”

2) Carnikavas pamatskolas skolotāja Kristīne Mūrniece:

“Uzsākot šo mācību gadu, atrados komandējumā Kiprā Erasmus+ projekta ietvaros , īstenojot skolu sektora mobilitāti

Izvēlētā projekta tēma "PROJECT BASED LEARNING" ir viennozīmīgi būtiska mana un kolēģu ikdienas darba sastāvdaļa, īstenojot kompetenču izglītību , kur pamatnorāde ir sagatavot skolēnu reālai dzīvei, izvēlētajai profesijai.

Šinī projektā apgūtā teorētiskā un praktiskā daļa man lieliski palīdzēja Izprast gan teorijas, gan prakses, gan radošuma nozīmi projekta darbā balstītas apmācības īstenošanā. Pamatojoties uz to , šobrīd regulāri pielietoju šo metodi kā mācību tēmas pilnveidošanas daļu , tādējādi īstenojot starppriekšmetu saikni angļu val. – bioloģija, angļu val. – vēsture, angļu val. – ģeogrāfija.

Tas ir veids , kā stimulēt skolēnu interesi par apgūstamo vielu, plānot jēgpilnas stundas un rosināt skolēnos kritisko domāšanu un radošumu. jo mūsdienu bērniem ir būtiski izprast tēmas lietderību reālajā dzīvē, kā arī tas ir veids, kā rosināt viņus domāt par sava novada, dzīvesvietas, skolas attīstību un apzināties savu piederību tam.

Neatsverami vērtīga ir pieredzes un ideju apmaiņa ar satiktajiem citu Eiropas valstu kolēģiem , kā arī nākotnes idejas skolu sadarbībai un skolēnu apmaiņai.

Savā pieredzē janvārī dodamies dalīties ar Jelgavas novada Aizupes pamatskolas pedagogiem, kā arī Carnikavas pamatskolas kolēģiem.

Paldies kolēģiem un skolas direktoram par atbalstu!”

3) Carnikavas pamatskolas skolotāja Velta Velmere:

“Es, Velta Velmere, Carnikavas pamatskolas ģeogrāfija skolotāja decembra sākumā piedalījos Portugālē Erasmus+ kursos “CLIL (In English)”

Jaunās tehnoloģijas, kā piemēram, telefoni, planšetdatori, datori mūsu dzīvēs, tai skaitā, mācībās ir ienākuši laiku atpakaļ, bet kā jebkurā jomā, tehnoloģijas un ar to saistītās iespējas attīstās ar katru brīdi vien straujāk. Ģeogrāfija ir mācību priekšmets, kas nav lokalizēts, materiāli par dažādām tēmām, kas tiek mācītas ģeogrāfijā, ir universāli neskatoties uz atrašanās vietu. Lielākai daļai jauniešu jaunākās tehnoloģijas un angļu valoda ir ikdiena, īpaši mobilie telefoni, tā rezultātā kā skolotājai man jāspēj izmantot jaunākās tehnoloģijas ikdienas mācību procesā.

Bez jaunāko tehnoloģiju izmantošanas, svarīgas ir arī komunikācijas prasmes, spēja pielāgoties mūsdienīgai jauniešu komunikācijai, kā arī spēt ieviest mācību procesā multikulturālu pieeju. Multikulturāla mācību procesa priekšrocība ir jauniešu redzējuma paplašināšana ārpus ierastās vides.

Manas, kursos apgūtās, iemaņas:

 • Izmantot ikdienas darbā dažādas mobilās aplikācijas un tehnoloģijas.
 • Uzlabota profesionālā angļu valoda.
 • Strādāt komandā to vadīt.
 • Sadarboties multinacionālā grupā, izmantojot idejas, ierosinājumus no kolēģiem Eiropas mērogā.
 • Kreativitātes attīstīšana, dodot jaunu redzējumu mācību materiālu sagatavošanā.
 • Uzstāties publikas priekšā runājot angļu valodā.

Liels paldies par doto iespēju piedalīties kursos Carnikavas pamatskolas direktoram Raivim Paulam, programmas koordinatorei Kristīnei Mūrniecei, mācību pārzinei Evai Odziņai un visiem kolēģiem, kuri mani atbalstīja!”

4) Carnikavas pamatskolas skolotāja Aija Patkovska:

“Uzskatu, ka, piedaloties šāda veida projektos, pedagogs sevi bagātina ne tikai mācību jomā, atbilstoši projekta tēmai, bet arī garīgā veidā - iepazīstot citu tautu kultūru, tradīcijas, tiekoties un komunicējot ar citu valstu kolēģiem. Protams, ka Eiropā daudz kas tiek izmantots no tā, ko savā mācību procesā izmantojam arī mēs. Neapšaubāmi jādodas līdzi laikam tehnoloģiju jomā, izmantojot tās ne tikai klasē - mācību procesā, bet arī ārpus klases telpām - muzejā, dabas parkā u.c. Visnopietnākā atziņa pēc projekta - valoda, valoda un vēlreiz valoda - bez tās mēs nevaram neko!

Paldies par šo iespēju! Noteikti izmantotu vēl!”

5) Carnikavas pamatskolas skolotāja Agrita Ozola:

“Septembra beigās biju apmācībās Portugālē par Emocionālo inteliģenci. Mūsu pasniedzēja mums deva daudz praktisko zināšanu gan par sevis un citu motivēšanu, gan izprašanu, gan iekšējā līdzsvara atrašanu. Aiz katras teorētiskās mācības bija praktisks piemērs tā veikšanai.”

6) Carnikavas pamatskolas skolotāja Kristīne Mūrniece:

“2022.gada septembrī biju K1 mobilitātes kursos “4C: COMMUNICATION, COLLABORATION, CREATIVITY AND CRITICAL THINKING’’ Tenerifē.

Izvēlētie kursi pilnībā attaisnoja manas ekspektācijas, jo teorētiski tika izskaidrots dažādu vecuma pusaudžu mācību un uzvedības problēmas, turklāt , izspēlējot dažādas ikdienas problēmsituācijas klasē, tika apgūtas dažādas metodes un paņēmieni, kā novērst skolēnu uzvedības problēmas, kā radīt klases vidi un atmosfēru pozitīvu mācību vielas apgūšanai.

Turklāt praktiski apguvu arī, kā ar spēļu un radošu darbiņu palīdzību var palīdzēt bērnam izvērtēt savas rīcības iemeslus, paskatīties uz sevi no malas un motivēt kļūt pozitīvākam pret klases biedriem un skolotāju.

Tika apgūtas arī metodes, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, kā palīdzēt viņiem justies līdzvērtīgiem ar pārējo klasi, kā iedrošināt viņus un palīdzēt attīstīt viņu talantus.”