Par ēdināšanas pabalstiem, mācoties attālināti

28. oktobrī Carnikavas novada dome pieņēma grozījumus saistošajos noteikumos "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā", kas paredz Carnikavas pamatskolas skolēniem piešķirt ēdināšanas pabalstu laikā, kad notiek attālinātās mācības. Tā apmērs vienam 1.–4. klašu izglītojamajam ir 1,42 eiro dienā, 5.–9. klašu izglītojamajam – 2,06 eiro dienā. Carnikavas pamatskola līdz katra mēneša 5. datumam iesniegs sarakstu, kurā būs redzams kuri skolēni un cik dienas iepriekšējā mēnesī ir mācījušies attālināti (līdz 5. novembrim iesniegsim datus par oktobra dienām un attiecīgi izmaksājamo pabalstu).

Ēdināšanas pabalsta saņemšanai:

Vienam no izglītojamā vecākiem jāiesniedz Carnikavas novada pašvaldības sociālajam dienestam adresēts iesniegums, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām, papildus norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, informāciju par klasi, kurā bērns mācās, vecāka tālruņa numuru un bankas konta numuru, uz kuru pārskaitāms pabalsts (ziņas apakšā ir iesnieguma sagatave).

Iesniegumu iesniegšana domei:

a) elektroniski, izmantojot portālu Latvija.lv;

b) ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu sūtīt uz e-pastu: dome@carnikava.lv

c) papīra formātā var atstāt pastkastītē pie domes ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā

d) sūtīt pa pastu uz adresi Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163

Veselību,
R. Pauls

Iesnieguma forma ēdināšanas pabalstu laikā, kad notiek attālinātās mācības